Liên kết website

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Báo cáo thực trạng hoạt động hệ thống CNTT của các Bộ, ngành, địa phương trong giải quyết TTHC (CV 3820/BTTTT-THH)

Ngày 13/9/2017,Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản số 1367/TTg-KSTT v/v chấn chỉnh có chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, trong đó giao Bộ TTTT phối hợp với Văn phòng Chính phủ đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống CNTT của các Bộ, ngành, địa phương trong giải quyết TTHC, đề xuất các giải pháp nhằm liên kết, chia sẻ, kết nối dữ liệu tránh đầu tư dàn trải, báo cáo Thủ tướng trong tháng 12/2017...

Chi tiết »

Trang 1 / 112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70 110
 
Thông tin tổng hợp

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Báo cáo thực trạng hoạt động hệ thống CNTT của các Bộ, ngành, địa phương trong giải quyết TTHC (CV 3820/BTTTT-THH)

26/10/2017

Ngày 13/9/2017,Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản số 1367/TTg-KSTT v/v chấn chỉnh có chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, trong đó giao Bộ TTTT phối hợp với Văn phòng Chính phủ đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống CNTT của các Bộ, ngành, địa phương trong giải quyết TTHC, đề xuất các giải pháp nhằm liên kết, chia sẻ, kết nối dữ liệu tránh đầu tư dàn trải, báo cáo Thủ tướng trong tháng 12/2017...
Các tin bài khác
Trang 1 / 73 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70
 
Ứng dụng CNTT trong Cơ quan nhà nước

Bộ Giao thông vân tải: ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin đến năm 2020

04/10/2017

Ngày 13/9/2017, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 2645/QĐ-BGTVT về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ đến năm 2020. Theo đó, mục tiêu chung của kế hoạch là cung cấp đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ phục vụ người dân và doanh nghiệp; phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cấp Bộ tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, bảo đảm an toàn thông tin; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Giao thông vận tải nhằm tăng năng suất và giảm chi phái lao động...
Các tin bài khác
Trang 1 / 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20
SỰ KIỆN NỔI BẬT